Skip to content

RES Manifest geeft 10 voorwaarden voor succesvolle uitrol RES in Noord-Holland

De lokale beweging, energiecoöperaties en burgerinitiatieven juichen toe dat Noord-Holland middels de concept-RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid het aanbod doet om in 2030 in totaal zo’n 6,9 TWh aan hernieuwbare energie op te wekken. Daarnaast wordt ook een aanzet gegeven om tot de realisatie van duurzame warmte richting RES 1.0 te komen.

De spelregels en voorwaarden waaronder deze realisatie moet plaatsvinden, zijn in de ogen van de Vereniging Energiecoöperaties en –initiatieven Noord-Holland (VEINH) echter onvolledig en niet duidelijk.

Het RES Manifest bevat bevat 10 essentiële randdvoorwaarden waaraan volgens VEINH moet worden voldaan om de in de concept-RES vastgelegde ambitie op een eerlijke en succesvolle manier vorm te geven. Op die manier kunnen zo veel mogelijk inwoners, lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties in onze provincie daadwerkelijk een bijdrage leveren aan deze transitie en hier ook de vruchten van plukken.

VEINH vraagt gemeenten in de provincie Noord-Holland deze randvoorwaarden te erkennen, mee te nemen in de bespreking en uitvoering van de (concept) RES en met ons samen op te trekken om een eerlijk en kansrijk speelveld te creëren waarbinnen de transitie naar hernieuwbare energie in onze provincie kan plaatsvinden.

Over het RES Manifest

Het RES Manifest is opgesteld door de energiecoöperaties en lokale energie-initiatieven die veelal bij het tot stand komen van de concept-RES in Noord-Holland betrokken waren.

Zij kunnen de 10 punten in het RES Manifest op tafel leggen wanneer de concept-RES binnen hun gemeente of in de regio wordt besproken. Zo ontstaat voor iedereen een helder en reëel beeld van de nog op te lossen knelpunten om de beoogde hernieuwbare opwek ook daadwerkelijk te realiseren en de bijdrage die de lokale beweging hierin kan leveren.